ولی درد بدیه نصفه شب از خوابت بزنی که دوتا انشا بنویسی-_-


+آخ راستی دیدین آذری جهرمی تحریم شد؟

آی دلم خنک شددد😅😃

نوش جونش ، تا اون باشه کار و زندگی مردمو نصفه نذاره-_-