هر وقت غم کرد تو رو سردرگُمت ، کتونی تو بپوش 

هدفونتو بذار تو گوشِت و برو تو خیابون تا هرررجـا میتونی بُدو 

و به یه هدف بزرگ فکر‌ کن ! 

بگو من میخوام و خواستن توانستن است !


-راستی!

ماسک یادت نره :(