و خوشبختانه یا بدبختانه اول مهر از رگ گردن به ما نزدیک تر است...😥😬😑

اصن اسم مدرسه میاد انگاری تنم میلرزه-_-

کِی بشه تموم شه من راحتم شم..

 

+فیزیک دهم ریاضی رو دانلود کردم ..

عاقا من غلط کردم رفتم ریاضی :|

چ وضعشه عاخه..