میخواستم بیام یکم چسناله بنویسم
که دیدم ۱۱.۳۰ شب دعوت شدم به ویدیوکال و تا نیم ساعت پیش داشتیم میخندیدیم. :))
بعد میگن چرا دانشگاهو دوس داری :))
ببین آخه کاراشونو :))
فقط با دخترا بودیم البته.